Sunday, 23 April 2017

Beauty and the Beast/Kráska a zviera (2017)

LeFou: [singing] No one's slick as Gaston, no one's quick as Gaston
No one's neck is incredibly thick as Gaston
For there's no man in town half as manly
Perfect, a pure paragon
You can ask any Tom, Dick or Stanley
And they'll tell you whose team they prefer to be on!
Who plays darts like Gaston? Who breaks hearts like Gaston?
Who's much more the sum of his parts like Gaston?...
And his name's G-A-S-T... I believe there's another T... It just occurred to me that I'm illiterate and I've never actually had to spell it out loud before...

LeFou: [spievajúc] Nik nie je taký elegán ako Gaston, nik nie je taký rýchly ako Gaston
Nik nemá takú mocnú šiju ako Gaston, 
Niet mužnejšieho muža v celom meste
Dokonalý, dokonalý vzor
Spýtaj sa každého Jana, Joža, Fera
A oni ti povedia s kým chcú byť v družine
Majster v kartách, lámač sŕdc
Ktorého meno je gé-á-es-té...a myslím, že je tam ešte jedno té... Práve mi došlo, že som analfabet a ešte nikdy ho to nehláskoval....

Sunday, 9 April 2017

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury (1953)

“We need not to be let alone. We need to be really bothered once in a while. How long is it since you were really bothered? About something important, about something real?” 

"Nepotrebujeme mať pokoj. Potrebujeme mať obavy. Ako dlho to je, čo si mal mal nejaké skutočné obavy? Obavy kvôli niečomu dôležitému, niečomu skutočnému?"

Sunday, 26 March 2017

Inside out / V hlave (2015)

Joy: Do you ever look at someone and wonder, "What is going on inside their head?" Well, I know. Well, um, I know Riley' head.

Joy: Napadlo vás niekedy, čo behá ostatným po rozume? Ja to viem. Teda, viem, čo behá po rozume Riley.

Sunday, 12 March 2017

Sabrina (1954)

Sabrina: But don't you see, Father? Everything has changed!
Father: Nothing has changed. He's still David Larrabee, and you're still the chauffeur's daughter. And you're still reaching for the moon.
Sabrina: No, Father. The moon is reaching for me.

Sabrina: Ale oci, nevidíš? Všetko sa zmenilo!
Otec: Nič sa nezmenilo. On je stále David Larrabee, a ty si stále šoférova dcéra. A stále sa pokúšaš dosiahnuť na hviezdy.
Sabrina: Nie, oci. To hviezdy sa pokúšajú dosiahnuť na mňa.

Sunday, 12 February 2017

And Then There Were None/ A nezostal ani jeden - The Miniseries (2015)


Ten little Indian boys went out to dine; One choked his little self and then there were nine.

Nine little Indian boys sat up very late; One overslept himself and then there were eight.

Eight little Indian boys travelling in Devon; One said he'd stay there and then there were seven.

Seven little Indian boys chopping up sticks; One chopped himself in halves and then there were six. 

Six little Indian boys playing with a hive; A bumblebee stung one and then there were five.

Five little Indian boys going in for law; One got in Chancery and then there were four.
Four little Indian boys going out to sea; A red herring swallowed one and then there were three. 
Three little Indian boys walking in the Zoo; A big bear hugged one and then there were two.
Two little Indian boys sitting in the sun; One got frizzled up and then there was one.
One little Indian boy left all alone; He went and hanged himself and then there were none.


Deset malých černoušků hostil děda Vševěd, jeden z nich se zakuckal, zbylo jich jen devět.
Devět malých černoušků chtělo sypat kosům, jeden se včas nevzbudil, zbylo jich jen osm.
Osm malých černoušků vyšlo si hrát před dům, jeden z nich se potloukal, zbylo jich jen sedm.
Sedm malých černoušků šlo naštípat klest, jeden z nich se posekal, zbylo jich jen šest.
Šest malinkých černoušků chtělo vybrat med, čmelák píchl jednoho, zbylo jich jen pět.
Pět malinkých černoušků k soudu spolu míří, jeden z nich se soudcem stal, zbyli jenom čtyři.
Čtyři malí černoušci nechali všech pří, jeden z nich šel pasti klást, šli do světa tři.
Tři malincí černoušci šli ulovit lva, medvěd sežral jednoho, zbyli jenom dva.
Dva malincí černoušci chodili dvě hodiny, jeden klesl na skále, a tak zbyl jen jediný.
Jeden malý černoušek vztek měl na svět zrádný, proto se sám oběsil - a tak nezbyl žádný.

Sunday, 29 January 2017

Isaac Asimov - The Naked Sun (1953)

“The Solarians have given up something mankind has had for a million years; something worth more than atomic power, cities, agriculture, tools, fire, everything; because it's something that made everything possible (...) The tribe, sir. Cooperation between individuals.”

"Obyvatelia planéty Solária sa vzdali niečoho, čo ľudstvo malo milióny rokov; niečoho, čo je dôležitejšie ako nukleárna energia, mestá, poľnohospodárstvo, nástroje, oheň, všetko, lebo je to niečo, čo dalo vznik všetkého ďalšiemu... kmeň, pane. Spolupráca medzi jednotlivcami."