Sunday, 2 July 2017

Sue Townsend - Queen and I/ Kráľovná a ja (1992)

"The Queen nodded, reluctant to open her mouth and advertise her class. Her accent was proving to be rather a bother. Should she try to modify it? And her grammar as a nuisance. Should she throw in a few double negatives? It was terribly difficult to work out where she belonged anymore."

"Kráľovná len prikývla, zdráhajúc sa otvoriť ústa a dať najavo svoju spoločenskú vrstvu. Jej prízvuk bol zrazu príťažou. Mala by ho skúsiť zmeniť? A s gramatikou boli tiež len samé mrzutosti. Mala by začať prihadzovať nejaké dvojité zápory? Bolo veľmi ťažké sa vysomáriť z toho, kam vlastne teraz patrí."

Sunday, 4 June 2017

The Big Lebowski (1998)

Extortioners: You see what happens, Lebowski?
The Dude: Nobody calls me Lebowski, you got the wrong guy, I'm the Dude, man.
Extortioners: Your name's Lebowski, Lebowski. Your wife is Bunny.
The Dude: My wife? Bunny? Do you see a wedding ring on my finger? Does this place look like I'm fuckin married? The toilet seat's up man!

Výpalníci: Tak vidíš, čo sa stane, Lebowski?
Dude: Nikto ma nevolá Lebowski. To je omyl, ja som Dude, okej?
Výpalníci: Voláš sa Lebowski, Lebowski. Tvoja žena je Bunny.
Dude: Moja žena? Bunny? Vidíš mi na prste snubák? Vyzerá to tu, ako keby som bol, do riti, ženatý? Záchodová doska je hore, človeče!

Sunday, 21 May 2017

I'm adult and I'm reading Harry Potter/ Som dospelá a čítam Harryho Pottera

HARRY: You know what I don't understand?
RON: The fact that my family is dirt poor and yet somehow manages to send all seven kids to a luxurious private school?
HARRY: No.
RON: Are you wondering why the school's only physical fitness activity is broom flying, which burns as many calories as riding the bus, and yet there's only one fat kid on campus?
HARRY: Nope.
RON: Are you wondering why such a whimsical and fun school fails to offer any class which promotes the creative arts, such as writing, painting, music, etc.?
HARRY: Well...no. But I am now.
RON: Are you concerned by the fact that the magical population is very small, and as such, the job market for a wizard graduate is almost non-existent, thanks in part to the House Elves? How many candy shops, Ministry employees, and Hogwarts professors does our society need? Economical speaking, things do not bode well for our kind, particularly since we lack any useful Muggle abilities such as computer skills or understanding what an escalator does.
HARRY: Hmm. You make a good point. But that's not what I was wondering.
RON: Are you wondering why students don't fail, drop out, get pregnant, smoke, have acne, or try drugs? ....
HARRY: What's acne? Is that a spell!? It sounds delicious.

HARRY: Vieš, čomu nerozumiem?
RON: Tomu, že sme chudobní ako kostolná myš a aj tak sú schopní poslať svoje deti na prestížnu súkromnú školu?
HARRY: Nie.
RON: Čuduješ sa, že jediná fyzická aktivita je lietanie na metle, pri ktorom človek spáli toľko kalórií ako pri cestovaní autobusom a aj tak na škole nie je jediné tlsté dieťa?
HARRY: Nie.
RON: Rozmýšľaš, prečo taká bláznivá škola vôbec neponúka žiadne kreatívne predmety ako napríklad písanie, výtvarnú či hudobnú výchovu?
HARRY: No... nie, ale teraz už hej.
RON: Trápi ťa to, že čarodejnícka komunita je malá a náš pracovný trh vďaka domácim elfom skoro neexistuje? Koľko obchodov so sladkosťami, zamestnancov ministerstva a učiteľov na Rokforte naša spoločnosť potrebuje? Z ekonomického hľadiska to pre nás vyzerá zle, lebo neovládame žiadne muklovské schopnosti, ako napríklad prácu s počítačom alebo čo robí eskalátor.
HARRY: To máš pravdu. Ale na to som nemyslel.
RON: Myslel si na to, že prečo žiadni žiaci neprepadávajú, neotehotnejú, neodchádzajú zo školy predčasne, nefajčia, nemajú akné alebo neskúšajú drogy? ....
HARRY: Čo je to akné? Je to nejaké kúzlo? Znie to lákavo.

Sunday, 7 May 2017

Kurt Vonnegut - Slaughterhouse 5/Bitúnok číslo 5 (1969)

I've finished my war book now. The next one I write is going to be fun.
This one is a failure, and had to be, since it was written by a pillar of salt. It begins like this:
"Listen:
Billy Pilgrim has come unstuck in time."
It ends like this:
"Poo-tee-weet?"

Už som dopísal tú moju vojnovú knihu. Ďalšia, ktorú napíšem bude zábavná.
Táto je úplný prepadák, ako inak, veď ju napísal solný stĺp. Začína takto:
"Počúvajte:
Billy Pilgrim sa vyslobobodil z času."
A končí takto:
"Čvirik?"

Sunday, 23 April 2017

Beauty and the Beast/Kráska a zviera (2017)

LeFou: [singing] No one's slick as Gaston, no one's quick as Gaston
No one's neck is incredibly thick as Gaston
For there's no man in town half as manly
Perfect, a pure paragon
You can ask any Tom, Dick or Stanley
And they'll tell you whose team they prefer to be on!
Who plays darts like Gaston? Who breaks hearts like Gaston?
Who's much more the sum of his parts like Gaston?...
And his name's G-A-S-T... I believe there's another T... It just occurred to me that I'm illiterate and I've never actually had to spell it out loud before...

LeFou: [spievajúc] Nik nie je taký elegán ako Gaston, nik nie je taký rýchly ako Gaston
Nik nemá takú mocnú šiju ako Gaston, 
Niet mužnejšieho muža v celom meste
Dokonalý, dokonalý vzor
Spýtaj sa každého Jana, Joža, Fera
A oni ti povedia s kým chcú byť v družine
Majster v kartách, lámač sŕdc
Ktorého meno je gé-á-es-té...a myslím, že je tam ešte jedno té... Práve mi došlo, že som analfabet a ešte nikdy ho to nehláskoval....