Sunday, 15 November 2015

Ghost World/Svet duchov (2001)

Enid: I think only stupid people have good relationships.
Seymour: That's the spirit.

Enid: Myslím, že iba hlúpi ľudia majú dobré vzťahy.
Seymour: Správny prístup.

Sunday, 1 November 2015

A fish called Wanda/Ryba menom Wanda (1988)

Archie: Wanda, do you have any idea what it's like being English? Being so correct all the time, being so stifled by this dread of, of doing the wrong thing, of saying to someone "Are you married?" and hearing "My wife left me this morning," or saying, uh, "Do you have children?" and being told they all burned to death on Wednesday. You see, Wanda, we'll all terrified of embarrassment. That's why we're so... dead. 

Archie: Vanda, vieš čo to je byť angličan? Byť neustále korektný, byť úplne ochromený hrôzou, že urobíš niečo zle, že sa niektoho spýtaš "Si ženatý?", aby ti povedal "Dnes ráno ma žena opustila" alebo "Máš deti?" a dozvedieť sa, že v stredu zomreli v horiacom dome. Vieš, Vanda, my všetci sa desíme, že sa strápnime. Preto sme takí... mŕtvy. 

Sunday, 4 October 2015

Heathers (1988)

Veronica Sawyer: I'm on my way to a party at Remington University... No, my life's not perfect. I don't really like my friends.
J.D.: I... I don't really like your friends either.
Veronica Sawyer: Well, it's just like - they're people I work with, and our job is being popular and shit.
J.D.: Maybe it's time to take a vacation.

Veronica Sawyer: Som na ceste na univerzitnú párty... Nie, môj život nie je dokonalý. Vlastne ani nemám rada svoje kamarátky.
J.D.: No... ani ja nemám rád tvoje kamarátky.
Veronica Sawyer: Je to akoby - sú to ľudia, s ktorými pracujem a naša práca je byť populárny a také sračky.
J.D.: Možno je čas na dovolenku.

Sunday, 20 September 2015

Douglas Adams - Hitchhiker's guide to galaxy (1979 - 1992)

The universe’s creation made a lot of people very angry and was widely considered a bad move.
"There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable. There is another theory which states that this has already happened."

"Existuje teória, že keď niekto zistí aký je zmysel vesmíru, ten zmizne a miesto neho sa objaví niečo ešte bizarnejšie a nevysvetliteľné. Existuje druhá teória, že sa to už stalo."

Sunday, 6 September 2015

Pleasantville (1998)

Jennifer: And I still don't see why we're doing this!
David: Because we're supposed to be in school.
Jennifer: We're supposed to be at home, David. We're supposed to be in color!
David: [placatingly] Okay, okay, okay.
Jennifer: God!

Jennifer: A stále nerozumiem, prečo toto robíme!
David: Pretože máme byť v škole.
Jennifer: Máme byť doma, David. Máme byť farební!
David: [zmierlivo] Okej, okej, okej.
Jennifer: Bože!

Sunday, 23 August 2015

Gone with the wind / Odviate vetrom (1936 and 1939)


Scarlett: Sir, you are no gentleman.
Rhett Butler: And you, Miss, are no lady.

Scarlett: Pane, vy nie ste žiaden džentlmen.
Rhett Butler: A vy, slečna, nie ste žiadna dáma.