Saturday, 18 July 2015

Dangerous Liaisons / Nebezpečné známosti (1988)

Have you ever wondered what people used to do to pass the time in those dark dark ages, for example before French revolution, when there was no internet and those poor bastards were too rich to be allowed to work?
Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, čo robili ľudia, aby im nejako prešiel čas v tých temných temných časoch, napríklad pred francuzskou revolúciou, keď ešte neexistoval internet a tí nešťastníci bol príliš bohatí na to, aby im bolo dovolené pracovať?

Sunday, 28 June 2015

Willy Wonka & the Chocolate Factory / Willy Wonka a jeho továreň na čokoládu (1971)

An eccentric hermit, who owns a bizarre confectionery factory, decides to boost his sales with a contest, whose 5 winners will spend one whole day exploring his outlandish production processes. During the surreal presentation four out of five young visitors get disfigured and/or lost in unknown parts of the factory to be never seen again and the owner still goes on like a boss.

Ekcentrik, ktorý nevychádza z domu a vlastní pitoresknú továreň na cukrovinky sa rozhodne povzbudiť predaj tým, že vyhlási súťaž, ktorej piati víťazi strávia celý deň skúmaním jeho bizarných výrobných procesov. Počas surealistickej prehliadky skončia štyria z piatich detských víťazov znetvorení a/alebo stratení v útrobách továrne, nik už ich neuvidí a majiteľ jednoducho ide ďalej ako pán.

Saturday, 13 June 2015

Batman returns/Batman sa vracia (1992)


An upper-class family throws their mutant baby down the sewer, then the grown-up mutant baby freak runs for political office, a socio-phobic billionaire dresses up in leather as a flying rodent and a lonely secretary has a mental breakdown and dresses up in leather as a feline. That's a summary of Christmas flick made by Burton.

Rodina z vyššej vrstvy hodí svoje zmutované bábo do kanála, neskôr sa tento mutant uchádza o post senárora, bilionár trpiaci sociofóbiou sa oblečie za lietajúceho hlodavca v koženom kostýme a osamelá sekretárka sa mentálne zosype a prezlečie sa za mačku. Toť v skratke vianočný film podľa Tima Burtona.

Sunday, 31 May 2015

Feet of Clay / Nohy z jílu (1996) 100th blogpost:-)

"There were no public health laws in Ankh-Morpork. It would be like installing smoke detectors in Hell."
"Neexistovali žádné veřejné zdravotné předpisy nebo zákony. Pokusit se o něco takového by bylo stejně marné jako instalovat detektory kouře do pekla."

Sunday, 17 May 2015

Pushing Daisies (2007 - 2009)

Narrator: At this very moment in the town of Couer d'Couers, young Ned was nine years, twenty-seven weeks, six days and three minutes old. His dog, Digby was three years, two weeks, six days, five hours, and nine minutes old... and not a minute older.

Rozprávač: Práve v tejto chvíli v mestečku Couer d'Couers mal malý Ned deväť rokov, dvadsaťsedem týždňov, šesť dní a tri minúty. Jeho pes Digby mal tri roky, dva týždne, šesť dní, päť hodín a deväť minút... a už ani o minútu viac.

Sunday, 3 May 2015

Guards! Guards! (1989) Stráže! Stráže!

“They may be called the Palace Guard, the City Guard, or the Patrol. Whatever the name, their purpose in any work of heroic fantasy is identical: it is, round about Chapter Three (or ten minutes into the film) to rush into the room, attack the hero one at a time, and be slaughtered. No one ever asks them if they want to. 
This book is dedicated to those fine men.” 


"Můžete jim říkat palácová garda, městská stráž nebo prostě hlídka. Ať už se budou jmenovat jakkoliv, jejich úloha ve většině fantasy románů je stejná. Zhruba ve třetí kapitole (ve filmu pak po prvních deseti minutách promítání) vtrhnou do místnosti, jeden po druhém ukázněně zaútočí na hlavního hrdinu a dají se pobít. Nikdy se jich nikdo neptá, jestli o to stojí.
Tahle kniha je věnována jim."

Sunday, 19 April 2015

Batman (1989)

Why would I want to have Joker as my friend?
Because I wouldn't want him to be my enemy, that's why!

Prečo by som chcela Jokera za kamoša?
Pretože by som ho nechcela za nepriateľa, preto!