Sunday, 22 March 2015

Little Miss Sunshine (2006)

Sheryl: You know, like it or not, we're still your family, for better or worse...
Dwayne: No, you're *not* my family! I don't wanna *be* your family! I hate you fucking people! Divorce? Bankrupt? Suicide? You're fucking losers, you're losers! No, please just leave me here, Mom. Please, please, please. Please... just leave me here.

Sheryl: Dobre, ale či sa ti to páči alebo nie, sme stále rodina....
Dwayne: Nie, nie ste moja rodina! Nechcem k vám patriť! Nenávidím vás! Rozvod? Bankrot? Samovražda? Ste lúzri! Nie, proste ma nechajte tu, mama! Prosím, prosím... Prosím, nechajte ma tu.

Sunday, 8 March 2015

Juno (2007)

Vanessa Loring: Your parents are probably wondering where you are.
Juno MacGuff: Nah... I mean, I'm already pregnant, so what other kind of shenanigans could I get into?

Vanessa Loring: Tvoji rodičia sa už o teba určite boja.
Juno MacGuff: Aaaale... Veď už tehotná som. Čo inšieho by sa mi ešte mohlo stať?

Sunday, 22 February 2015

Dollhouse - The Second Season/Druhá séria

Laurence: (about the Actives) Don't think of them as children, think of them as pets.
Claire: Is that supposed to be funny?
Laurence: If your child starts talking for the first time, you feel proud. If your dog does, you freak the hell out.

Laurence: (o "bábikách") Nepovažujte ich za deti, ale sa domáce zvieratá.
Claire: To bol vtip?
Laurence: Ak vaše dieťa začne rozprávať, ste na neho hrdí. Ak začne rozprávať váš pes, tak vás to vydesí.

Sunday, 8 February 2015

Buffy - The Best of the Rest of the Season 5
Anya: [to a customer who just finished her purchase] Please go.
Xander: Anya, the Shopkeepers Union of America called. They wanted me to tell you that "Please go" just got replaced with "Have a nice day."
Anya: But I have their money. Who cares what kind of day they have?
Xander: No one. It's just a long cultural tradition of raging insincerity. Embrace it.

Anya: [zákazníkovi, ktorý práve zaplatil] Choďte už.
Xander: Anya, Práve volala Národná spoločnosť predavačov. Chceli, aby som ti povedal, aby si "Choďte už" nahradila  frázou "Príjemný deň".
Anya: Ale ich peniaze už predsa mám. Koho zaujíma, aký deň budú mať?
Xander: Nikoho. To je len taká naša starobylá neúprimná tradícia. Osvoj si ju.

Sunday, 11 January 2015

Ferris Bueller's Day Off (1986) / Voľný deň Ferrisa Buellera (1986)

Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.
Život beží fakt rýchlo. Ak sa občas nezastavíte a nerozhliadnete, môžete ho zmeškať.

Sunday, 4 January 2015

Viva la 80s/Nech žijú osemdesiate roky


Brian Johnson:  Dear Mr. Vernon, we accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us writing an essay telling you who we think we are. You see us as you want to see us - in the simplest terms, in the most convenient definitions. But what we found out is that each one of us is a brain...
Andrew Clark: ...and an athlete...
Allison Reynolds: ...and a basket case...
Claire Standish: ...a princess...
John Bender: ...and a criminal...
Brian Johnson: Does that answer your question? Sincerely yours, the Breakfast Club...

Brian Johnson: Vážený pán Vernon, prijímame fakt, že musíme stráviťcelú sobotu po škole za čokoľvek, čo sme urobili. Ale myslíme si, že ste blázon, keď od nás žiadate esej na tému kto sme. Vidíte nás ako nás vidieť chcete - označených tými najjednoduchšími nálepkami a najpohodlnejšími definíciami. Ale dnes sme zistili, že každý z nás je kocka...
Andrew Clark: ...či športovec...
Allison Reynolds: ...blázon...
Claire Standish: ...či princezná...
John Bender: ...alebo zločinec...
Brian Johnson: Odpovedal som vám na otázku? S pozdravom, Breakfast Club...