Sunday, 6 September 2015

Pleasantville (1998)

Sex, violence and literature! Let's look for the meaning of Pleasantville.
Jennifer: And I still don't see why we're doing this!
David: Because we're supposed to be in school.
Jennifer: We're supposed to be at home, David. We're supposed to be in color!
David: [placatingly] Okay, okay, okay.
Jennifer: God!

Jennifer: A stále nerozumiem, prečo toto robíme!
David: Pretože máme byť v škole.
Jennifer: Máme byť doma, David. Máme byť farební!
David: [zmierlivo] Okej, okej, okej.
Jennifer: Bože!

Sunday, 23 August 2015

Gone with the wind / Odviate vetrom (1936 and 1939)


Scarlett: Sir, you are no gentleman.
Rhett Butler: And you, Miss, are no lady.

Scarlett: Pane, vy nie ste žiaden džentlmen.
Rhett Butler: A vy, slečna, nie ste žiadna dáma.

Sunday, 9 August 2015

Vertigo (1958)

"Hitchcock's most tender story!"
''One of the landmarks of the 20th century!''
''One of the all-time greats!''
This was not. Call me stupid or argue with me because I just didn't get Vertigo.

"Najnežnejší Hitchockov príbeh!"
"Jedna z ikon dvadsiateho storočia!"
"Jeden z najlepších filmov všetkých čias!"
Alebo aj nie. Kľudne ma nazvite blbou alebo sa so mnou pohádajte, lebo ja som Vertigo jednoducho nepochopila.

Saturday, 18 July 2015

Dangerous Liaisons / Nebezpečné známosti (1988)

Have you ever wondered what people used to do to pass the time in those dark dark ages, for example before French revolution, when there was no internet and those poor bastards were too rich to be allowed to work?
Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, čo robili ľudia, aby im nejako prešiel čas v tých temných temných časoch, napríklad pred francuzskou revolúciou, keď ešte neexistoval internet a tí nešťastníci bol príliš bohatí na to, aby im bolo dovolené pracovať?

Sunday, 28 June 2015

Willy Wonka & the Chocolate Factory / Willy Wonka a jeho továreň na čokoládu (1971)

An eccentric hermit, who owns a bizarre confectionery factory, decides to boost his sales with a contest, whose 5 winners will spend one whole day exploring his outlandish production processes. During the surreal presentation four out of five young visitors get disfigured and/or lost in unknown parts of the factory to be never seen again and the owner still goes on like a boss.

Ekcentrik, ktorý nevychádza z domu a vlastní pitoresknú továreň na cukrovinky sa rozhodne povzbudiť predaj tým, že vyhlási súťaž, ktorej piati víťazi strávia celý deň skúmaním jeho bizarných výrobných procesov. Počas surealistickej prehliadky skončia štyria z piatich detských víťazov znetvorení a/alebo stratení v útrobách továrne, nik už ich neuvidí a majiteľ jednoducho ide ďalej ako pán.

Saturday, 13 June 2015

Batman returns/Batman sa vracia (1992)


An upper-class family throws their mutant baby down the sewer, then the grown-up mutant baby freak runs for political office, a socio-phobic billionaire dresses up in leather as a flying rodent and a lonely secretary has a mental breakdown and dresses up in leather as a feline. That's a summary of Christmas flick made by Burton.

Rodina z vyššej vrstvy hodí svoje zmutované bábo do kanála, neskôr sa tento mutant uchádza o post senárora, bilionár trpiaci sociofóbiou sa oblečie za lietajúceho hlodavca v koženom kostýme a osamelá sekretárka sa mentálne zosype a prezlečie sa za mačku. Toť v skratke vianočný film podľa Tima Burtona.

Sunday, 31 May 2015

Feet of Clay / Nohy z jílu (1996) 100th blogpost:-)

"There were no public health laws in Ankh-Morpork. It would be like installing smoke detectors in Hell."
"Neexistovali žádné veřejné zdravotné předpisy nebo zákony. Pokusit se o něco takového by bylo stejně marné jako instalovat detektory kouře do pekla."