Sunday, 22 February 2015

Dollhouse - The Second Season/Druhá séria

Laurence: (about the Actives) Don't think of them as children, think of them as pets.
Claire: Is that supposed to be funny?
Laurence: If your child starts talking for the first time, you feel proud. If your dog does, you freak the hell out.

Laurence: (o "bábikách") Nepovažujte ich za deti, ale sa domáce zvieratá.
Claire: To bol vtip?
Laurence: Ak vaše dieťa začne rozprávať, ste na neho hrdí. Ak začne rozprávať váš pes, tak vás to vydesí.

Sunday, 8 February 2015

Buffy - The Best of the Rest of the Season 5
Anya: [to a customer who just finished her purchase] Please go.
Xander: Anya, the Shopkeepers Union of America called. They wanted me to tell you that "Please go" just got replaced with "Have a nice day."
Anya: But I have their money. Who cares what kind of day they have?
Xander: No one. It's just a long cultural tradition of raging insincerity. Embrace it.

Anya: [zákazníkovi, ktorý práve zaplatil] Choďte už.
Xander: Anya, Práve volala Národná spoločnosť predavačov. Chceli, aby som ti povedal, aby si "Choďte už" nahradila  frázou "Príjemný deň".
Anya: Ale ich peniaze už predsa mám. Koho zaujíma, aký deň budú mať?
Xander: Nikoho. To je len taká naša starobylá neúprimná tradícia. Osvoj si ju.

Sunday, 11 January 2015

Ferris Bueller's Day Off (1986) / Voľný deň Ferrisa Buellera (1986)

Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.
Život beží fakt rýchlo. Ak sa občas nezastavíte a nerozhliadnete, môžete ho zmeškať.

Sunday, 4 January 2015

Viva la 80s/Nech žijú osemdesiate roky


Brian Johnson:  Dear Mr. Vernon, we accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us writing an essay telling you who we think we are. You see us as you want to see us - in the simplest terms, in the most convenient definitions. But what we found out is that each one of us is a brain...
Andrew Clark: ...and an athlete...
Allison Reynolds: ...and a basket case...
Claire Standish: ...a princess...
John Bender: ...and a criminal...
Brian Johnson: Does that answer your question? Sincerely yours, the Breakfast Club...

Brian Johnson: Vážený pán Vernon, prijímame fakt, že musíme stráviťcelú sobotu po škole za čokoľvek, čo sme urobili. Ale myslíme si, že ste blázon, keď od nás žiadate esej na tému kto sme. Vidíte nás ako nás vidieť chcete - označených tými najjednoduchšími nálepkami a najpohodlnejšími definíciami. Ale dnes sme zistili, že každý z nás je kocka...
Andrew Clark: ...či športovec...
Allison Reynolds: ...blázon...
Claire Standish: ...či princezná...
John Bender: ...alebo zločinec...
Brian Johnson: Odpovedal som vám na otázku? S pozdravom, Breakfast Club...

Sunday, 28 December 2014

Dollhouse - Season 1: Episodes 6 - 13/ 1. séria: Časti 6 - 13

I hoped you had wonderful Christmas everyone.
Dúfam, že ste všetci mali skvelé Vianoce,
Joss Whedon starts his magic, the show kicks in and I'm striving to write a blogpost that provides exactly the right amount of information. I haven't labored like this during writing a post for quite a long time.
Game on.
Joss Whedon začína čarovať, seriál sa poriadne rozbehne a ja tu bojujem s tým, aby som napísala príspevok, ktorý odhalí presne to správne množstvo informácií. Už dlho som takto nemakala pri písaní príspevku.
Hra sa začína.

Sunday, 14 December 2014

Dollhouse (2009 - 2010) - Introduction / Dum loutek - Úvod

It's not a yoga course.
Nie je to kurz jogy.
Topher: So what do you think of your new girl?
Boyd: She's not a girl. She's not even a person. Just an empty hat, until you stuff a rabbit in it.


Topher: Tak čo si myslíš o tej novej babe?
Boyd: Ona nie je žiadna baba. Nie je to ani len človek. Iba prázdny klobúk, kým doň nej nedáš králika.