Sunday, 24 January 2016

A pidgeon sat on a branch reflecting on existence/Holub sedel na konari a rozmýšľal nad životom (2014)

- What are you doing for us?
- Reading a poem.
- A poem? Okay. And who taught you that?
- I did myself.
- You learned the poem yourself? That was very good of you. What's the poem about?
- A bird.
- It's about a bird? What kind of bird?
- A pigeon.
- About a pigeon! And what did the pigeon do?
- It sat on a branch.
- It sat on a branch? What did it do on the branch?
- It rested and reflected.
- It rested and reflected? What did the pigeon reflect on?

- A čo nám predvedieš ty?
- Prečítam báseň.
- Báseň? Okej. Kto ťa ju naučil?
- Ja sama.
- Naučila si sa báseň sama? To je skvelé. O čom je tá báseň?
- O vtákovi.
- Je o vtákovi? O akom vtákovi?
- Holubovi.
- O holubovi! A čo spravil holub?
- Sedel na konári.
- Sedel na konári? A čo tam robil?
- Odpočíval a rozmýšľal.
- Odpočíval a rozmýšľal? A o čom ten holub rozmýšľal?

Sunday, 10 January 2016

The Curse of the Jade Scorpion/Prekliatie žltozeleného škorpióna (2001)

Al: So did you tell her who's boss?
C.W.: Is she kidding, talking to me like that? It's 'cause she thinks she's smarter... you know, 'cause she graduated from Vassar and I went to driving school.

Al: Tak čo, povedal si jej, kto je tu šéf?
C. W.: Robí si srandu, keď sa so mnou tak rozpráva? Ona si myslí aká je len múdra...lebo študovala na univerzite Vassar a ja mam tak akurát vodičský kurz.

Sunday, 27 December 2015

Buffy - season 6 1/2

The battle's done and we kind of won
So we sound our victory cheer
Where do we go from here?
Why is the path unclear?
When we know hope is near?
Understand we'll go hand in hand, but we'll walk alone in fear
Tell me!
Where do we go from here?

Už je po bitke a asi sme ju vyhrali
takže spievame víťaznú pieseň
A čo teraz?
Prečo nie je cesta jasná?
Kedy spoznáme, že nádej je blízko?
Rozumieme, ideme ruka v ruke, ale kráčame sami a vystrašení
Povedzte mi!
Čo teraz?

Sunday, 13 December 2015

Moving Pictures/Pohyblivé obrázky (1990)

"The whole of life is just like watching a film. Only it's as though you always get in ten minutes after the big picture has started, and no one will tell you the plot, so you have to work it out all yourself from the clues."

"Celý život jako pohyblivé obrázky, pomyslel si. Jenže v životě to většinou bývá tak, jako když přijdeš na promítání deset minut po začátku a nikdo ti neřekne, o co jde, takže si to všechno musíš zjistit sám z náznaků."

Sunday, 29 November 2015

Idiocracy (2006)


Narrator: As the 21st century began, human evolution was at a turning point. Natural selection, the process by which the strongest, the smartest, the fastest, reproduced in greater numbers than the rest, a process which had once favored the noblest traits of man, now began to favor different traits. Most science fiction of the day predicted a future that was more civilized and more intelligent. But as time went on, things seemed to be heading in the opposite direction. A dumbing down. How did this happen? Evolution does not necessarily reward intelligence. With no natural predators to thin the herd, it began to simply reward those who reproduced the most, and left the intelligent to become an endangered species.

Rozprávač: V 21. storočí sa ľudstvo ocitlo na križovatke. Prirodzený výber, proces kedy sa najsilnejší, najinteligentnejší a najrýchlejší reprodukovali vo väčších množstvách ako ostatní, začal uprednostňovať úplne iné vlastnosti. Väčšina vtedajších sci-fi predstáv prorokovala budúcnosť, ktorá by bola civilizovanejšia a inteligentnejšia. No ako šiel čas, veci sa začali uberať opačným smerom. Nastalo hlúpnutie. Ako to? Evolúcia nie vždy oceňuje inteligenciu. Bez prirodzených nepriateľov, ktorí by oddelili zrno od pliev, začala jednoducho preferovať tých, ktorí sa párili najviac a inteligentní sa stali ohrozeným druhom.

Sunday, 15 November 2015

Ghost World/Svet duchov (2001)

Enid: I think only stupid people have good relationships.
Seymour: That's the spirit.

Enid: Myslím, že iba hlúpi ľudia majú dobré vzťahy.
Seymour: Správny prístup.

Sunday, 1 November 2015

A fish called Wanda/Ryba menom Wanda (1988)

Archie: Wanda, do you have any idea what it's like being English? Being so correct all the time, being so stifled by this dread of, of doing the wrong thing, of saying to someone "Are you married?" and hearing "My wife left me this morning," or saying, uh, "Do you have children?" and being told they all burned to death on Wednesday. You see, Wanda, we'll all terrified of embarrassment. That's why we're so... dead. 

Archie: Vanda, vieš čo to je byť angličan? Byť neustále korektný, byť úplne ochromený hrôzou, že urobíš niečo zle, že sa niektoho spýtaš "Si ženatý?", aby ti povedal "Dnes ráno ma žena opustila" alebo "Máš deti?" a dozvedieť sa, že v stredu zomreli v horiacom dome. Vieš, Vanda, my všetci sa desíme, že sa strápnime. Preto sme takí... mŕtvy.