Sunday, 5 November 2017

Harry Potter and the world of irrationality

I'm well in the middle of the fourth book - Harry Potter and the Goblet of Fire and I already have enough questions to write a new blogpost. I'm more and more horrified by the Hogwarts School of Horrors, even though as a child I used to be completely smitten by it. Nevertheless, the irrational and cruel world of wizards seems to be still appealing and I would harass the ministry of magic into enrolling me if I knew their address.

Som práve uprostred štvrtej knihy - Harry Potter a Ohnivá čaša a už teraz mám dostatok otázok, aby som napísala nový príspevok na blog. Som čím ďalej, tým viac zdesená Rokfortom, a to som ako dieťa bola školou mágie úplne uchvátená. No akokoľvek iracionálny a krutý svet čarodejníkov je, stále som pripravená otravovať Ministerstvo mágie, aby ma tam zapísali, teda hneď ako objavím ich sídlo.

Monday, 23 October 2017

David Bowie (1948 - 2016)"I'm always amazed that people take what I say seriously. I don't even take what I am seriously."

"Vždy som prekvapený, keď ľudia berú moje reči vážne. Veď ja sám sa vôbec neberiem vážne."

Sunday, 24 September 2017

Twin Peaks Revival

Ben Horne: [holding a room key] Room 315. Wait a minute. I think that was the room where Agent Cooper was shot.
Beverly Page: Who's Agent Cooper?
Ben Horne: FBI. He was here, I don't know, maybe 25 years ago investigating the murder of Laura Palmer.
Beverly Page: Who's Laura Palmer?
Ben Horne: Oh, that, my dear, is a long story.

Ben Horne: [držiac kľúč] Izba 315. Tak moment. Myslím, že to je tá izba, kde agenta Coopera postrelili.
Beverly Page: Kto je Agent Cooper?
Ben Horne: FBI. Bol tu, asi tak pred 25 rokmi, aby vyšetril vraždu Laury Palmer.
Beverly Page: Kto je Laura Palmer?
Ben Horne: Oh, tak to je, moja milá, veľmi dlhý príbeh.

Sunday, 10 September 2017

My so-called life/Môj takzvaný život (1994 - 1995)

Angela: [voiceover] Love is when you look into someone's eyes and suddenly you go all the way inside, to their soul, and you both know instantly. I always imagined I'd fall in love nursing a blind soldier who was wounded in battle. Or maybe while rescuing someone in the middle of a blizzard, seconds before the avalanche hits. I thought at least by the age of 15 I'd have a love life, but I don't even have a like life!

Angela: [ako rozprávač] Láska je, keď sa pozriete do jeho očí a zrazu preniknete až dovnútra, až kdesi do jeho duše a obaja to hneď viete. Vždy som si predstavovala, že sa zaľúbim pri ošetrovaní slepého vojaka, ktorého zranili v boji. Alebo pri zachraňovaní niekoho v búrke, tesne predtým ako nás zmetie lavína. Myslela som si, že vo veku 15 rokov už budem mať ľúbostný život, ale to ja nemám ani zďaleka!

Sunday, 27 August 2017

Thief of Time/Zlodej času (2001)

"But that sort of behavior is disruptive. Most of the time I think he's not all there. He never pays attention, he always knows the answers, and he can never tell you ho he knows. We can't keep thrashing him. He's a bad example to the other pupils. There's no educating a smart boy."

„Pochopitelně. Ale podobné chování působí velmi rušivě, až rozvratně. Většinou mám dojem, že vůbec není přítomen. Nikdy nedává pozor, vždycky zná správnou odpověď, a já nikdy nechápu, jak je to možné. Nemůžeme ho přece pořád peskovat a trestat. Jde velmi špatným příkladem ostatním studentům. Není nic horšího než učit chytrolína!“